لیست قیمت موکت

پالاز موکت آسا

لیست قیمت پالاز موکت

ردیفلیست قیمت پالاز موکتشماره تولیدقیمت فروش
۱طرح الماس۱۳۲۱/۳۷۲/۳۱۰
۲طرح یاس۱۲۹۱/۱۷۹/۳۸۰
۳طرح دریا۱۴۲۸۰۶/۰۰۰
۴طرح هاله۱۵۶۸۰۶/۰۰۰
۵طرح یاسمن۱۶۴۷۴۷/۷۴۰
۶طرح پامچال A412
۷طرح راش۱۶۷۷۱۰/۶۸۰
۸طرح ماشا۱۹۷۸۰۶/۰۰۰
۹طرح نیلوفر A454663/810
۱۰طرح کارز۱۷۰
۱۱طرح صنوبر۱۹۹۱/۲۴۹/۱۴۰
۱۲طرح کیتی۱۵۵۴۰۹/۸۴۰
۱۳طرح پیچک۱۹۴۸۰۶/۰۰۰
۱۴طرح نسیم۱۴۸۵۸۷/۵۱۰
۱۵طرح خزان۱۱۸۵۸۷/۵۱۰
۱۶طرح لیندا۱۹۸۳۸۶/۹۵۰
۱۷طرح بوریا۱۹۶۴۹۳/۷۷۰
۱۸طرح نیلوفر۱۰۹۵۷۶/۶۱۰
۱۹طرح پامچال۴۱۱۵۸۰/۹۷۰
۲۰طرح کات B326565/710
۲۱طرح پونه۴۴۲۴۶۲/۱۶۰
۲۲طرح شبنم۱۴۹۵۰۶/۸۵۰
۲۳طرح میخک۱۶۶۴۰۸/۷۵۰
۲۴طرح برگ۱۷۹
۲۵طرح مینیون۱۹۳۶۵۶/۱۸۰
۲۶طرح نخل۱۷۸۸۰۶/۰۰۰
۲۷طرح برکه۱۹۱۸۰۶/۰۰۰
۲۸طرح زیتون۱۸۹۴۷۷/۴۲۰
۲۹طرح سرو۱۸۸۳۸۶/۹۵۰
۳۰طرح سایه۱۱۹۵۸۷/۵۱۰
۳۱طرح ساج۱۱۰۴۷۴/۱۵۰

 کرایه حمل به قیمتهای فوق اضافه میگردد

 

error: Content is protected !!