لیست قیمت موکت

پالاز موکت آسا

لیست قیمت پالاز موکت

ردیفلیست قیمت پالاز موکتشماره تولیدقیمت فروش
1طرح الماس1321,646,990
2طرح یاس1291,343,970
3طرح دریا142927,590
4طرح هاله156927,590
5طرح یاسمن164837,120
6طرح پامچال A412-
7طرح راش167781,530
8طرح ماشا197927,590
9طرح نیلوفر A454-
10طرح کارز170-
11طرح صنوبر1991,311,270
12طرح کیتی155-
13طرح پیچک194927,590
14طرح نسیم148646,370
15طرح خزان118646,370
16طرح لیندا198-
17طرح بوریا196518,840
18طرح نیلوفر109604,950
19طرح پامچال411610,400
20طرح کات B326599,500
21طرح پونه442485,050
22طرح شبنم149531,920
23طرح میخک166429,460
24طرح برگ179-
25طرح مینیون193656,180
26طرح نخل178927,590
27طرح برکه191927,590
28طرح زیتون189-
29طرح سرو188-
30طرح سایه119646,370
31طرح ساج110506,850

 کرایه حمل به قیمتهای فوق اضافه میگردد

 

error: Content is protected !!