لیست قیمت پرده زبرا و بامبو

ردیفنوع کالاکد محصولعرض ( سانتی متر )واحدریال
۱زبرا-طرح سادهسری K250مترمربع۱/۴۵۰/۰۰۰
۲زبرا – طرح چوبسری Z250مترمربع۱/۴۵۰/۰۰۰
۳پلیسه زبراP002-P004-P005-P006-P007-P1002-P1003-P1004250مترمربع۱/۶۵۰/۰۰۰
۴اورسی – شانگریلاS002-S004-S005-S006-S007-S1002-S1003-S1004280مترمربع۱/۶۵۰/۰۰۰
۵اورسی – شانگریلا لوکسG501-G502-G503-G504-G505-G506280مترمربع۱/۴۵۰/۰۰۰
۶زبرا – جاکاردT311-T312-T313-T315280مترمربع۱/۵۵۰/۰۰۰
۷زبرا – لوکسM674-M675-M676-M677-M678-M679280مترمربع۱/۷۰۰/۰۰۰
۸زبرا پلیسه میکسH251-H253-H254-H256-H257240مترمربع۱/۸۵۰/۰۰۰
۹زبرا – طرح گلسری F250مترمربع۱/۷۵۰/۰۰۰
۱۰زبرا –طرح صاحارا A781-A782-A783-A784250مترمربع۱/۷۰۰/۰۰۰
۱۱اورسی – شانگریلا لوکس
چاپی سه بعدی
G512-G513-G514-G515-G516280مترمربع۱/۸۵۰/۰۰۰
۱۲اورسی – شانگریلا لوکس
طرح چوب
G521-G523-G525-G526280مترمربع۱/۷۰۰/۰۰۰
۱۳زبرا-جاکارد کاتD712-D713-D714-D721-D723-D725-D726-D727-D728-D724-D701-D702-D703-D731-D732-D734-D735-D736300مترمربع۲/۰۰۰/۰۰۰
۱۴زبرا – جاکارد لوکسL822-823-824-832-833-834-826-827-828-816-817-818-812-814-815-842-844-845-836-837-838-852-853-854300مترمربع۱/۵۵۰/۰۰۰
۱۵زبرا – جاکارد لوکسL862-863-864-866-867-868-872-873-874-876-877-878-882-883-884-886-887-888-892-893-894-896-897-898250مترمربع۱/۵۵۰/۰۰۰
۱۶زبرا – تور مشکیA785-A786-A787-A788300مترمربع۱/۵۵۰/۰۰۰
۱۷زبرا – پلیسه تور مشکی۲۲۳۱-۲۲۳۲-۲۲۳۳-۲۲۳۴۳۰۰مترمربع۱/۶۵۰/۰۰۰
۱۸زبرا – پلیسه تور مشکی۲۱۱۵-۲۱۱۶-۲۱۱۷-۲۱۱۸۳۰۰مترمربع۱/۵۵۰/۰۰۰
۱۹زبرا – پلیسه طرح میکسP2001-P2002-P2003-P2004300مترمربع۱/۸۵۰/۰۰۰
۲۰زبرا-جاکارد کاتD706-D707-D708-D709300مترمربع۱/۹۵۰/۰۰۰
۲۱زبرا-گلدوزیD742-D743-D744-D746-D762-D763-D764-D766300مترمربع۲/۴۰۰/۰۰۰
۲۲زبرا-گلدوزیD752-D754-D755-D756-D771-D773-D775-D776300مترمربع۲/۳۰۰/۰۰۰
۲۳اورسی – آجریG534-G535-G536300مترمربع۲/۱۵۰/۰۰۰
۲۴پرده دو مکانیزه

کدهای ۷۴XX
Double Mechanism
7451-7452- 7454-7455-7456
۷۴۵۷-۷۴۵۸- ۷۴۵۹-۷۵۶۱-۷۴۶۲
۷۴۶۴-۷۴۶۵-۷۴۷۵-۷۴۷۶-۷۴۶۹
۷۴۶۸-۷۴۶۶-۷۴۶۷ ۷۴۷۱-۷۴۷۲
۷۴۷۴-۷۴۹۱-۷۴۹۲ ۷۴۹۴-۷۴۹۵
۷۴۹۶-۷۴۹۷-۷۴۷۷ ۷۴۷۸-۷۴۷۹
۲۸۰مترمربع۱/۸۰۰/۰۰۰
۲۵هانی کامب
Honey Comb Blind
زنجیردار
و
دستی
۹۱۱۲-۹۱۱۴-۹۱۱۶-۹۱۱۸-۹۳۱۴-۹۳۱۶-۹۳۱۸-۹۵۱۴-۹۵۱۶-۹۵۱۸-۹۷۱۲-۹۷۱۴-۹۷۱۶-۹۷۱۸
۹۹۳۰۱-۹۹۳۰۲-۹۹۳۰۴-۹۹۳۰۶-۹۹۳۰۷-۹۹۳۰۸-۹۹۳۱۰-۹۹۳۱۱-۹۹۳۱۲-۹۹۴۰۲-۹۹۴۰۳-۹۹۴۰۴-۹۹۴۰۷-۹۹۴۰۸
۲۵۰مترمربع۱/۵۵۰/۰۰۰
۲۶پرده دو مکانیزه
کدهای ۷۲XX
Double Mechanism
7225-7217- 7212-7226- 7218-7214-7227 7219-7215-7228
۷۲۲۲-۷۲۱۶-۷۲۲۹ ۷۲۲۴-۷۲۴۲-۷۲۳۲ ۷۲۴۳-۷۲۳۸-۷۲۳۴
۷۲۴۴-۷۲۳۹-۷۲۳۵ ۷۲۴۵-۷۲۴۰
۷۲۳۶-۷۲۴۶-۷۲۴۱
۲۸۰مترمربع۲/۱۰۰/۰۰۰
۲۷پرده کرکره ۱۶ میلدر طرحهای متفاوت ۲۰۰مترمربعاز ۹۵۰/۰۰۰ الی ۱/۱۸۰/۰۰۰
۲۸پرده کرکره ۲۵ میل در طرحهای متفاوت۲۵۰مترمربعاز ۸۵۰/۰۰۰ الی ۱/۱۰۰/۰۰۰

error: Content is protected !!