لیست قیمت پرده زبرا و بامبو

ردیفنوع کالاکد محصولعرض ( سانتی متر )واحدریال
1زبرا-طرح سادهسری K250مترمربع1/450/000
2زبرا – طرح چوبسری Z250مترمربع1/450/000
3پلیسه زبراP002-P004-P005-P006-P007-P1002-P1003-P1004250مترمربع1/650/000
4اورسی - شانگریلاS002-S004-S005-S006-S007-S1002-S1003-S1004280مترمربع1/650/000
5اورسی – شانگریلا لوکسG501-G502-G503-G504-G505-G506280مترمربع1/450/000
6زبرا - جاکاردT311-T312-T313-T315280مترمربع1/550/000
7زبرا - لوکسM674-M675-M676-M677-M678-M679280مترمربع1/700/000
8زبرا پلیسه میکسH251-H253-H254-H256-H257240مترمربع1/850/000
9زبرا – طرح گلسری F250مترمربع1/750/000
10زبرا –طرح صاحارا A781-A782-A783-A784250مترمربع1/700/000
11اورسی – شانگریلا لوکس
چاپی سه بعدی
G512-G513-G514-G515-G516280مترمربع1/850/000
12اورسی – شانگریلا لوکس
طرح چوب
G521-G523-G525-G526280مترمربع1/700/000
13زبرا-جاکارد کاتD712-D713-D714-D721-D723-D725-D726-D727-D728-D724-D701-D702-D703-D731-D732-D734-D735-D736300مترمربع2/000/000
14زبرا – جاکارد لوکسL822-823-824-832-833-834-826-827-828-816-817-818-812-814-815-842-844-845-836-837-838-852-853-854300مترمربع1/550/000
15زبرا – جاکارد لوکسL862-863-864-866-867-868-872-873-874-876-877-878-882-883-884-886-887-888-892-893-894-896-897-898250مترمربع1/550/000
16زبرا – تور مشکیA785-A786-A787-A788300مترمربع1/550/000
17زبرا – پلیسه تور مشکی2231-2232-2233-2234300مترمربع1/650/000
18زبرا – پلیسه تور مشکی2115-2116-2117-2118300مترمربع1/550/000
19زبرا – پلیسه طرح میکسP2001-P2002-P2003-P2004300مترمربع1/850/000
20زبرا-جاکارد کاتD706-D707-D708-D709300مترمربع1/950/000
21زبرا-گلدوزیD742-D743-D744-D746-D762-D763-D764-D766300مترمربع2/400/000
22زبرا-گلدوزیD752-D754-D755-D756-D771-D773-D775-D776300مترمربع2/300/000
23اورسی – آجریG534-G535-G536300مترمربع2/150/000
24پرده دو مکانیزه

کدهای 74XX
Double Mechanism
7451-7452- 7454-7455-7456
7457-7458- 7459-7561-7462
7464-7465-7475-7476-7469
7468-7466-7467 7471-7472
7474-7491-7492 7494-7495
7496-7497-7477 7478-7479
280مترمربع1/800/000
25هانی کامب
Honey Comb Blind
زنجیردار
و
دستی
9112-9114-9116-9118-9314-9316-9318-9514-9516-9518-9712-9714-9716-9718
99301-99302-99304-99306-99307-99308-99310-99311-99312-99402-99403-99404-99407-99408
250مترمربع1/550/000
26پرده دو مکانیزه
کدهای 72XX
Double Mechanism
7225-7217- 7212-7226- 7218-7214-7227 7219-7215-7228
7222-7216-7229 7224-7242-7232 7243-7238-7234
7244-7239-7235 7245-7240
7236-7246-7241
280مترمربع2/100/000
27پرده کرکره 16 میلدر طرحهای متفاوت 200مترمربعاز 950/000 الی 1/180/000
28پرده کرکره 25 میل در طرحهای متفاوت250مترمربعاز 850/000 الی 1/100/000

error: Content is protected !!